Crear una associació

L'objectiu d'aquesta activitat és generar un instrument legal de fàcil creació que doni entitat al grup impulsor a l'hora de relacionar-se amb agents externs, alhora que contribuir a la generació d'identitat col·lectiva.

Esbossar el programa de l’edifici i el model de convivència

Amb aquesta activitat comencem a concretar els debats de model i necessitats de la comunitat en termes d'espais i pràctiques de convivència, per a poder acabar generant primeres propostes d'encaix a l'edifici

Esclarir necessitats, voluntats i expectatives de les persones habitants

L'objectiu d'aquesta activitat es fer emergir tots els requeriments possibles de la comunitat, especialment per a l'edifici i el model de convivència, per ajudar a enmarcar la formalització del projecte

Integrar-se amb l’entorn

Responent al principi de corresponsabilitat amb l'entorn del model, aquest paraigua d'activitats busca integrar el projecte en el seu context local; econòmic, social, cultural, històric, natural, etc. per tal de fomentar la seva resiliència i salut.

Mantenir al dia la facturació

L'objectiu d'aquesta activitat és el de fer el seguiment de les factures emeses i rebudes per la cooperativa per fer front a les obligacions de comptabilitat de la cooperativa, especialment en els casos més específics de l'activitat d'una promoció i edifici d'habitatges.

Mantenir al dia la contabilitat

L'objectiu d'aquesta activitat és el de fer el seguiment econòmic de la cooperativa per fer front a les obligacions de comptabilitat de la cooperativa, especialment en els casos més específics de l'activitat d'una promoció i edifici d'habitatges.

Fer un estudi econòmic del grup

Aquesta activitat busca gener un primer reconeixement del grup d'acord amb les seves capacitats econòmiques i voluntat a l'hora de fer front a les quotes associades al dret d'ús per interactuar amb altres factors en relació al sòl, nombre d'unitats de convivència, pressupost disponible d'obra, etc.

Identificar les característiques de l’ubicació

Aquesta activitat se centra a descodificar els aspectes de la ubicació on es pretén establir la comunitat, més enllà de si es tracta d'una construcció nova o rehabilitació, respecte al seu entorn natural, social, cultural, econòmic o físic per tal d'emmarcar el projecte arquitectònic d'entre d'altres.

Definir tipus d’accés al sòl

Aquesta activitat busca aclarir i definir la tipologia d'accés al sòl on es fonamentarà el projecte, més enllà de si es tracta d'una construcció nova o rehabilitació, d'acord ambls criteris de la comunitat; en cessió d'ús d'un ens públic o privat o comú, en propietat, etc.

Definir el lloc

L'objectiu d'aquesta activitat és trobar el lloc al territori que respongui a les necessitats socials, relacionals, econòmiques, etc. de les persones formant el grup impulsor per tal de seguir concretant el projecte.

Fer el pla econòmic

Un cop definits els criteris i principis econòmics, l'objectiu d'aquesta activitat és elaborar el pla financer detallat determinar entre d'altres la xifra aproximada que es vol aconseguir des de l'inici del projecte fins al final, per tal de poder anar ajustant-lo a mesura que es desenvolupa el projecte.

Definir i mantenir tasques i rols de representació societaria

L'objectiu d'aquesta activitat es la mantenir la equitat i distribució de les taques de representació societaria, tant pel que fa a efectes interns amb el Consell Rector, coordinació, etc com de representació externa en àmbits institucionals, de comunicació pública, etc.

Mantenir el dia les oblicacions júridiques de la organització

Aquesta activitat se centra a coordinar la gestió documental per al compliment de les obligacions jurídiques de la cooperativa respecte a contractes de cessió, fons col·lectiu d'accés a l'habitatge, aportacions voluntàries, préstecs, etc.

Clarificar i tenir en ordre els requisits d’accés a l’habitatge per a les socies

Aquesta activitat se centre en clarificar els criteris d'accés, tant pel que fa als propis de la cooperativa com de caire instutucional en cas de ser requerits, així com al suport de les socies en el seu compliment.

Redactar els estatuts

Aquesta activitat dóna suport a la creació dels Estatuts de la cooperativa, tant pel que fa als debats previs i a la seva sintetització per al redactat, com pel que fa als aspectes de caire legals i administratius.

Constituir la cooperativa

Aquesta activitat busca dur a terme els procediments requerits legalment per a la constitució oficial de la cooperativa dins del registre de cooperatives de Catalunya, així com l'enllaç a processos societaris previs per al seu compliment.

Mantenir al dia l’estat de comptes

Aquesta activitat busca mantenir actualitzada la informació dels moviments bancaris que es realitzen en la cooperativa per poder auditar-los posteriorment, tant per interventors interns que es responsabilitzen d'informar en assemblea al grup de les previsions i fluxos de diners com d'interventors externs.

Explorar i generar campanya de títols participatius

L'objectiu d'aquesta activitat és explorar i generar si escau títols participatius com a via de finançament basada en el suport de l'entorn afí al projecte, aprofundint a més en la generació de massa social crítica de suport al projecte.

Generar materials informatius per a inversors

Aquesta activitat busca clarificar la informació sobre les opcions d'inversió en el projecte en els suports necessaris per compartir-ho amb totes aquelles persones i entitats que podrien estar interessades a participar del finançament del projecte.

Fer recerca i aconseguir subvencions

L'objectiu d'aquesta activitat és explorar les vies de suport financer de cost baix com poden ser les subvencions, tan públiques com privadesa, a les quals podria optar el projecte així com els aspectes més importants a l'hora de generar la candidatura per a la seva consecució.

Cerca d’opcions de finançament i pla de captació

Aquesta activitat se centra en la recerca vies de finançament per satisfer les necessitats econòmiques amb l'objectiu de trobar un equilibri entre finançament a curt, mitjà i llarg termini, així com l'elaboració del pla, recursos i tasques necessàries per a la seva consecució.

Esbossar el model de quotes

Aquesta activitat busca generar uns primers càlculs sobre les mensualitats que cada unitat de convivència hauria de fer front per al correcte funcionament econòmic de la comunitat durant la convivència, com per exemple; la quota d'ús, el retorn dels compromisos financers, el manteniment de l'edifici, fons mutuals, etc.

Definir les aportacions al capital de la cooperativa

Aquesta activitat té com a finalitat definir la quantitat de diners que donen dret a l'ús de l'habitatge, així com sota quins criteris es determina aquesta aportació; per metres quadrats, per habitants en els habitatges, per habitatge, per ús o altres raons, etc.

Debats sobre el pla economic

L'objectiu d'aquesta activitat és elaborar una hipòtesi amb la qual s'elaborarà el pla econòmic. Implica debatre i prendre una sèrie de decisions estratègiques per establir els criteris o principis econòmics que regiran la forma en la qual es finançarà el projecte.

Fer un estudi de viabilitat

L'objectiu d'aquesta activitat és generar una primera aproximació a la viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la càrrega assumible per la comunitat d'acord amb nombre d'unitats de convivència, els costos relacionats al sol, edifici, finançament, manteniment, etc. per informar la definició i escala del projecte.

Participació en aspectes clau del projecte arquitectònic

Aquesta activitat persegueix l'objectiu de fomentar la participació i seguiment de la comunitat en aspectes claus del projecte arquitectònic, com poden ser el tipus d'instal·lacions, materials, acabats o aspectes sensibles de personalització.

Familiaritzar-se amb el proces de d’auto-promoció

Aquesta activitat busca l'apoderament sobre el procés de promoció o rehabilitació d'un edifici de la comunitat; els agents participant-hi, que fan i perquè són necessaris, que s'espera de cadascú, i les seves fases.

Definir les estrategies de projecte arquitectonic

Aquesta activitat busca integrar diverses activitats al voltant de l'imaginari i programa de l'edifici, el model del projecte, etc., en aspectes concrets i formals de l'edifici, posant especial atenció en la priorització entre estratègies i el control de costos.

Imaginari col.lectiu de l’edifici

L'objectiu d'aquesta activitat és la d'explorar idees, somnis, expectatives i altres desitjos sobre l'espai on volem viure d'una manera àmplia d'informar el treball arquitèctonic juntament amb el model del projecte i altres estratègies de programa.

Emplaçament i estudis previs arquitectònics

Aquesta activitat se centra generar una primera aproximació al projecte arquitectònic tenint en compte les característiques de la ubicació, encaix amb el sol o edifici a renovar, i les línies estratègiques del programa recollint les necessitats de les futures usuàries.

Negociar la compra del sol o edifici

Aquesta activitat busca assegurar la provisió de sòl o edifici on ubicar la convivència de la comunitat tenint en conta els aspectes legals, econòmics i de negociació amb actius d'aquest tipus.

Aconseguir concurs o adjudicació directa del sòl o edifici

L'objectiu d'aquesta activitat és aconseguir la provisió de sol o edifici per a ubicar la convivència de la comunitat a través de la participació de concursos o adjudicació directa tant d'institucions com d'actors privats, tenint en compte aspectes concrets de la generació de candidatures, justificació del projecte, etc.

Fer recerca de solars o edificis

L'objectiu d'aquesta activitat, en relació a la definició al lloc i territori on la comunitat sent que té més sentit desenvolupar el projecte, fer recerca i dur a terme els processos de decisió per a la selecció de solars o edificis en cas de centrar-se en la rehabilitació.

Distribuir les socies habitants entre els habitatges

Aquesta activitat busca distribuir les sòcies habitants en els habitatges disponibles, responent amb sensibilitat a temes com el procediment, el treball sobre les diferències dels habitatges, la diversitat entre les sòcies habitants, etc.

Gestió dels litigis administratius durant l’obra

Aquesta activitat busca equipar la comunitat amb estratègies de preparació, pressió i negociació amb les administracions per litigis sobre aspectes que poguin sorgir entre els objectius del projecte i la legalitat vigent, per exemple pel que fa a la necessitat de construcció d'aparcament, de disposar de contador únic d'electricitat, etc.

Realitzar tasques d’autoconstrucció

Aquesta activitat busca rebaixar els costos de construcció i a la vegada fomentar l'apropiació de la comunitat de l'espai i dels processos de materialització dels seus futurs habitatges, ajudant també a la creació de grup que genera compartir treballs manuals.

Fer el seguiment de l’obra

Aquesta activitat se centra a facilitar la supervisió per part de la comunitat de les obres de l'edifici, en aspectes com és la selecció i contractació d'agents, la resposta a imprevistos i l'adequació als treballs al projecte arquitectònic

Organitzar les obres

Aquesta activitat busca equipar la comunitat per a la participació en menor o major mesura de la planificació de les obres de l'edifici; la calendarització, la recerca i interacció amb agents, la supervisió de les tasques, l'autoconstrucció, etc.

Desenvolupar un pressupost d’obra

L'objectiu d'aquesta activitat generar una traducció pressupostaria al projecte arquitectònic, central per al desenvolupament general del projecte de la cooperativa, tan aviat com sigui possible per orientar i guiant cada decisió durant el procés de definició de l'edifici.

Signar la cessió del dret d’ús

L'objectiu d'aquesta activitat és dur a terme els processos per a la cessió del dret d'ús dels habitatges a les persones habitants d'acord amb els requeriments legals pertinents així com a l'ordre intern de la cooperativa.

Aconseguir préstecs a la inversió

Aquesta activitat se centra a explorar i aconseguir fons del projecte a través de préstecs a la inversió així com aspectes claus del mateix procés; la recerca d'agents financers afins als principis del projecte, l'establiment de quotes i terminis, la integració amb altres vies de finançament, etc.

Desenvolupar un pressupost consolidat

L'objectiu d'aquesta activitat és fer una actualitzar les despeses i costos totals de la cooperativa, necessitats i costos de finançament, control de la despesa i altres aspectes econòmics previstes en versions anterior del pressupost per al seu compliment amb els requeriments legals.

Desenvolupar un pressupost aproximat

L'objectiu d'aquesta activitat és fer una previsió de despeses i costos totals de la cooperativa, necessitats i costos de finançament, control de la despesa i altres aspectes econòmics.

Concretar i implementar la convivència

Aquesta activitat detalla els escenaris escollits de pràctiques de convivència previstes per entrar a viure fins a la seva implementació, així assegurant-ne la seva operativitat

Planificar l’acumulació de capital

L'objectiu d'aquesta activitat es la de planificar els processos d'acumulació de capital de la cooperativa, tant per al seu sanejament financer com per al seu múscul inversor de cara a la participació de la replicabilitat del model.

Retornar els préstecs a la inversió

Aquesta activitat busca dissenyar la planificació del retorn dels préstecs, la seva distribució temporal, priorització dels retorns, etc. així com la gestió diària de les obligacions tant internes com externs per a la seva liquidació.

Gestió quotidiana dels espais i pràctiques de convivència

Aquesta activitat busca facilitar la participació de la comunitat en el manteniment dels processos i elements facilitant la convivència comunitària amb temes com la identificació i gestió d'incidències, la monitorització de l'ús per a l'autoaprenentatge i millora, etc.

Dur a terme tasques de manteniment i millores de l’edifici

L'objectiu d'aquesta activitat és la creació dels processos d'identificació i gestió de les intervencions de millora de l'edifici durant la convivència com pot la selecció d'agents interns i externs participant-hi, vies de cobertura de les despeses, etc.

Gestió econòmica de l’edifici en funcionament

L'objectiu d'aquesta activitat i dur a terme la gestió administrativa sobre els aspectes econòmics derivats de la convivència de la comunitat, els pagaments de les quotes i la seva notificació, l'activació i gestió dels suports mutus en cas d'emergència, la compra col·lectiva, etc.

Establir i gestionar les quotes d’ús

L'objectiu d'aquesta activitat és establir el model com quotes d'ús dels habitatges per al retorn dels crèdit, quantitats, durada en el temps, la seva proporcionalitat, etc., i la seva gestió durant el temps.

Iniciar la convivència en comunitat

L'objectiu d'aquesta activitat és facilitar el procés d'establiment de les sòcies als nous habitatges respecte a temes com la mudança, les possibles intervencions de personalització dels espais privatius, l'aclariment sobre el funcionament de l'edifici i les pràctiques de convivència o la ritualització de l'inici de la mateixa convivència.

Generar un manual de l’edific i de la convivència

Aquesta activitat té com a objectiu socialitzar el coneixement sobre el bon ús de l'edifici, tant dels aspectes més funcionals com la ventilació, temperatura, etc. com d'aquells relacionats amb les pràctiques de convivència com podrien ser la bugaderia, espai per convidats, etc.

Evaluar i evolucionar les pràctiques de convivencia

L'objectiu d'aquesta activitat és mantenir les pràctiques de convivència rellevants per a les necessitats i objectius de la comunitat a través de la seva monitorització i avaluació com amb processos de redisseny de la mateixa pràctica.