Fomentar dinamiques sanes de comunicació i treball en grup

Aquest activitat centre l’atenció en crear i mantenir les capacitats intrapersonals i interpersonals comunitatives de les persones de la comunitat com a base per al bon funcionament com a entitat auto-organitzada

visibility 0