Descarrega

Marcs d’acció

Per acompanyar a les comunitats duent a terme els seus projectes, la Guia. descriu en activitats el procés viscut per La Borda i les articula amb activitats, temes i fases identificades per La Dinamo Fundació. Els temes (social, jurídic, habitar i econòmic) son objectius generals que poden articular l’atenció del dia a dia de la comunitat. Les fases (aproximació, impuls, consolidació, materialització i convivència) son fites generals que poden mantenir el ritme d’actuació de la comunitat. Tot plegat es proposa com a marc de referencia per facilitar la comprensió i acció col.lectiva.

Definir on som i explorar activitats

Potser hem sentit a parlar del model però no acabem de fer-nos l’idea o potser ja estem trobant-nos entre companyes i volem veure millor que implica dur a terme un projecte així. Potser portem un temps fent cami i sentim que ens falta claredat per seguir avançant, o potser no ens en sortim amb un aspecte concret. Un cop definit on som i quins reptes tenim, podem explorar les activitats de la guia proposades per acompanyar-nos a resoldre’ls.

Fer el pla econòmic

Un cop definits els criteris i principis econòmics, l'objectiu d'aquesta activitat és elaborar el pla financer detallat determinar entre d'altres la xifra aproximada que es vol aconseguir des de l'inici del projecte fins al final, per tal de poder anar ajustant-lo a mesura que es desenvolupa el projecte.

Crear una associació

L'objectiu d'aquesta activitat és generar un instrument legal de fàcil creació que doni entitat al grup impulsor a l'hora de relacionar-se amb agents externs, alhora que contribuir a la generació d'identitat col·lectiva.

Esbossar el programa de l’edifici i el model de convivència

Amb aquesta activitat comencem a concretar els debats de model i necessitats de la comunitat en termes d'espais i pràctiques de convivència, per a poder acabar generant primeres propostes d'encaix a l'edifici

Clarificar i tenir en ordre els requisits d’accés a l’habitatge per a les socies

Aquesta activitat se centre en clarificar els criteris d'accés, tant pel que fa als propis de la cooperativa com de caire instutucional en cas de ser requerits, així com al suport de les socies en el seu compliment.

Fer el seguiment de l’obra

Aquesta activitat se centra a facilitar la supervisió per part de la comunitat de les obres de l'edifici, en aspectes com és la selecció i contractació d'agents, la resposta a imprevistos i l'adequació als treballs al projecte arquitectònic

Redactar els estatuts

Aquesta activitat dóna suport a la creació dels Estatuts de la cooperativa, tant pel que fa als debats previs i a la seva sintetització per al redactat, com pel que fa als aspectes de caire legals i administratius.

Esbossar el model de quotes

Aquesta activitat busca generar uns primers càlculs sobre les mensualitats que cada unitat de convivència hauria de fer front per al correcte funcionament econòmic de la comunitat durant la convivència, com per exemple; la quota d'ús, el retorn dels compromisos financers, el manteniment de l'edifici, fons mutuals, etc.

Explora més activitats

Cada comunitat és un món

Més enllà dels marcs d’acció identificats, cada comunitat trobarà la seva manera de fer realitat l’habitatge cooperatiu d’usuaries. Per posar un exemple del potencial i riquesa de formes de dur-ho a terme, es comparteix el procés viscut per La Borda. Més enllà d’informar els marcs d’acció i activitats identificades a la Guia., aquest procés de documentació i visualització de l’experiencia viscuda ha ajudat a recollir alguns aprenentatges que poden ser d’utilitat per les comunitats i que s’ha recollit en l’article què anem aprenent.

Explora Què anem aprenent