Fer el pla econòmic

Un cop definits els criteris i principis econòmics, l’objectiu d’aquesta activitat és elaborar el pla financer detallat determinar entre d’altres la xifra aproximada que es vol aconseguir des de l’inici del projecte fins al final, per tal de poder anar ajustant-lo a mesura que es desenvolupa el projecte.

Crear espais de socialització interna i amb l’entorn

Aquesta activitat posa el focus en la generació d’espais lúdics, festius, de socialització, etc. més enllà de les tasques de construcció del projecte perque entre socies i/o amb l’entorn construim també comunitat

Crear vies de suport econòmic mutuu dins de la comunitat

L’objectiu d’aquesta activitat és l’exploració i creació dels processos i estructures adequades per a la resposta col·lectiva a possibles necessitats econòmiques de les persones que participen del projecte, tant durant el procés de construcció com en la convivència.

Mantenir al dia el llistat de socies

L’objectiu d’aquesta activitat és clarificar els tipus de participació societaria, així com mantenir al dia les obligacions administratives entre les socies i amb l’administració

Generar comunitat i sentit de pertinença

Activitats sota el paraigua d’aquesta àrea d’atenció pretenen de manera buscada o com a resultat d’altres objectius crear vincles entre les persones i la identificació amb el grup més enllà de compartir projecte d’habitatge com a base per a la creació de sentit de comunitat.

Definir i mantenir tasques i rols de representació societaria

L’objectiu d’aquesta activitat es la mantenir la equitat i distribució de les taques de representació societaria, tant pel que fa a efectes interns amb el Consell Rector, coordinació, etc com de representació externa en àmbits institucionals, de comunicació pública, etc.

Documentar i comunicar el procés

Aquesta activitat se centra en documentar l’activitat de la comunitat per tal de millorar totes aquelles accions i objectius interns o externs a través de la seva comunicació

Mantenir el dia les oblicacions júridiques de la organització

Aquesta activitat se centra a coordinar la gestió documental per al compliment de les obligacions jurídiques de la cooperativa respecte a contractes de cessió, fons col·lectiu d’accés a l’habitatge, aportacions voluntàries, préstecs, etc.

Redactar els estatuts

Aquesta activitat dóna suport a la creació dels Estatuts de la cooperativa, tant pel que fa als debats previs i a la seva sintetització per al redactat, com pel que fa als aspectes de caire legals i administratius.

Constituir la cooperativa

Aquesta activitat busca dur a terme els procediments requerits legalment per a la constitució oficial de la cooperativa dins del registre de cooperatives de Catalunya, així com l’enllaç a processos societaris previs per al seu compliment.

Primer esbós de règim intern

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar alguns aspectes inicials per al règim intern així com la generació d’un document de referencia, per tal de establir una estructura i dinàmiques capaços d’anar identificant i afegint aspectes que el vagin enriquint.

Mantenir al dia l’estat de comptes

Aquesta activitat busca mantenir actualitzada la informació dels moviments bancaris que es realitzen en la cooperativa per poder auditar-los posteriorment, tant per interventors interns que es responsabilitzen d’informar en assemblea al grup de les previsions i fluxos de diners com d’interventors externs.

Explorar i generar campanya de títols participatius

L’objectiu d’aquesta activitat és explorar i generar si escau títols participatius com a via de finançament basada en el suport de l’entorn afí al projecte, aprofundint a més en la generació de massa social crítica de suport al projecte.

Generar materials informatius per a inversors

Aquesta activitat busca clarificar la informació sobre les opcions d’inversió en el projecte en els suports necessaris per compartir-ho amb totes aquelles persones i entitats que podrien estar interessades a participar del finançament del projecte.

Fer recerca i aconseguir subvencions

L’objectiu d’aquesta activitat és explorar les vies de suport financer de cost baix com poden ser les subvencions, tan públiques com privadesa, a les quals podria optar el projecte així com els aspectes més importants a l’hora de generar la candidatura per a la seva consecució.

Cerca d’opcions de finançament i pla de captació

Aquesta activitat se centra en la recerca vies de finançament per satisfer les necessitats econòmiques amb l’objectiu de trobar un equilibri entre finançament a curt, mitjà i llarg termini, així com l’elaboració del pla, recursos i tasques necessàries per a la seva consecució.

Esbossar el model de quotes

Aquesta activitat busca generar uns primers càlculs sobre les mensualitats que cada unitat de convivència hauria de fer front per al correcte funcionament econòmic de la comunitat durant la convivència, com per exemple; la quota d’ús, el retorn dels compromisos financers, el manteniment de l’edifici, fons mutuals, etc.

Definir les aportacions al capital de la cooperativa

Aquesta activitat té com a finalitat definir la quantitat de diners que donen dret a l’ús de l’habitatge, així com sota quins criteris es determina aquesta aportació; per metres quadrats, per habitants en els habitatges, per habitatge, per ús o altres raons, etc.

Debats sobre el pla economic

L’objectiu d’aquesta activitat és elaborar una hipòtesi amb la qual s’elaborarà el pla econòmic. Implica debatre i prendre una sèrie de decisions estratègiques per establir els criteris o principis econòmics que regiran la forma en la qual es finançarà el projecte.

Fer un estudi de viabilitat

L’objectiu d’aquesta activitat és generar una primera aproximació a la viabilitat econòmica del projecte tenint en compte la càrrega assumible per la comunitat d’acord amb nombre d’unitats de convivència, els costos relacionats al sol, edifici, finançament, manteniment, etc. per informar la definició i escala del projecte.

Definició del model de convivència

Aquesta activitat se centra en explorar en profunditat possibles escenaris per a cada una de les pràctiques de convivència, tot allò que ens ajudaria a satisfer les necessitats del dia a dia que hem decidit resoldre de manera comunitaria.

 

 

 

Participació en aspectes clau del projecte arquitectònic

Aquesta activitat persegueix l’objectiu de fomentar la participació i seguiment de la comunitat en aspectes claus del projecte arquitectònic, com poden ser el tipus d’instal·lacions, materials, acabats o aspectes sensibles de personalització.

Familiaritzar-se amb el proces de d’auto-promoció

Aquesta activitat busca l’apoderament sobre el procés de promoció o rehabilitació d’un edifici de la comunitat; els agents participant-hi, que fan i perquè són necessaris, que s’espera de cadascú, i les seves fases.

Definir les estrategies de projecte arquitectonic

Aquesta activitat busca integrar diverses activitats al voltant de l’imaginari i programa de l’edifici, el model del projecte, etc., en aspectes concrets i formals de l’edifici, posant especial atenció en la priorització entre estratègies i el control de costos.

Imaginari col.lectiu de l’edifici

L’objectiu d’aquesta activitat és la d’explorar idees, somnis, expectatives i altres desitjos sobre l’espai on volem viure d’una manera àmplia d’informar el treball arquitèctonic juntament amb el model del projecte i altres estratègies de programa.

Emplaçament i estudis previs arquitectònics

Aquesta activitat se centra generar una primera aproximació al projecte arquitectònic tenint en compte les característiques de la ubicació, encaix amb el sol o edifici a renovar, i les línies estratègiques del programa recollint les necessitats de les futures usuàries.

Negociar la compra del sol o edifici

Aquesta activitat busca assegurar la provisió de sòl o edifici on ubicar la convivència de la comunitat tenint en conta els aspectes legals, econòmics i de negociació amb actius d’aquest tipus.

Aconseguir concurs o adjudicació directa del sòl o edifici

L’objectiu d’aquesta activitat és aconseguir la provisió de sol o edifici per a ubicar la convivència de la comunitat a través de la participació de concursos o adjudicació directa tant d’institucions com d’actors privats, tenint en compte aspectes concrets de la generació de candidatures, justificació del projecte, etc.

Fer recerca de solars o edificis

L’objectiu d’aquesta activitat, en relació a la definició al lloc i territori on la comunitat sent que té més sentit desenvolupar el projecte, fer recerca i dur a terme els processos de decisió per a la selecció de solars o edificis en cas de centrar-se en la rehabilitació.