Distribuir les socies habitants entre els habitatges

Aquesta activitat busca distribuir les sòcies habitants en els habitatges disponibles, responent amb sensibilitat a temes com el procediment, el treball sobre les diferències dels habitatges, la diversitat entre les sòcies habitants, etc.

Gestió dels litigis administratius durant l’obra

Aquesta activitat busca equipar la comunitat amb estratègies de preparació, pressió i negociació amb les administracions per litigis sobre aspectes que poguin sorgir entre els objectius del projecte i la legalitat vigent, per exemple pel que fa a la necessitat de construcció d’aparcament, de disposar de contador únic d’electricitat, etc.

Realitzar tasques d’autoconstrucció

Aquesta activitat busca rebaixar els costos de construcció i a la vegada fomentar l’apropiació de la comunitat de l’espai i dels processos de materialització dels seus futurs habitatges, ajudant també a la creació de grup que genera compartir treballs manuals.

Fer el seguiment de l’obra

Aquesta activitat se centra a facilitar la supervisió per part de la comunitat de les obres de l’edifici, en aspectes com és la selecció i contractació d’agents, la resposta a imprevistos i l’adequació als treballs al projecte arquitectònic

Organitzar les obres

Aquesta activitat busca equipar la comunitat per a la participació en menor o major mesura de la planificació de les obres de l’edifici; la calendarització, la recerca i interacció amb agents, la supervisió de les tasques, l’autoconstrucció, etc.

Desenvolupar un pressupost d’obra

L’objectiu d’aquesta activitat generar una traducció pressupostaria al projecte arquitectònic, central per al desenvolupament general del projecte de la cooperativa, tan aviat com sigui possible per orientar i guiant cada decisió durant el procés de definició de l’edifici.

Signar la cessió del dret d’ús

L’objectiu d’aquesta activitat és dur a terme els processos per a la cessió del dret d’ús dels habitatges a les persones habitants d’acord amb els requeriments legals pertinents així com a l’ordre intern de la cooperativa.

Revisió i ampliació del règim intern

Aquesta activitat té com a objectiu anar actualitzant el contingut del règim intern i per tal que sigui un document viu i col·lectiu treballant contínuament la seva revisió i ampliació en funció de les nous acords, necessitats i principis establerts que emergeixen amb el desenvolupament del projecte.

Aconseguir préstecs a la inversió

Aquesta activitat se centra a explorar i aconseguir fons del projecte a través de préstecs a la inversió així com aspectes claus del mateix procés; la recerca d’agents financers afins als principis del projecte, l’establiment de quotes i terminis, la integració amb altres vies de finançament, etc.

Desenvolupar un pressupost consolidat

L’objectiu d’aquesta activitat és fer una actualitzar les despeses i costos totals de la cooperativa, necessitats i costos de finançament, control de la despesa i altres aspectes econòmics previstes en versions anterior del pressupost per al seu compliment amb els requeriments legals.

Desenvolupar un pressupost aproximat

L’objectiu d’aquesta activitat és fer una previsió de despeses i costos totals de la cooperativa, necessitats i costos de finançament, control de la despesa i altres aspectes econòmics.

Concretar i implementar la convivència

Aquesta activitat detalla els escenaris escollits de pràctiques de convivència previstes per entrar a viure fins a la seva implementació, així assegurant-ne la seva operativitat