Fer xarxa i comunicar el projecte

L’objectiu d’aquesta activitat és obrir el projecte a l’entorn, xarxes i mitjans per tal de compartir el dia a dia de la comunitat tot aprofitant-ne si es veu necessari el valor comunicatiu per als objectius de cada moment

Definir la identitat del projecte

L’objectiu d’aquesta activitat es la donar forma a l’identitat de la comunitat al voltant d’aspectes com el nom, logotip, identitat visual i altres aspectes que ajudin a materialitzar simbòlica i funcionalment el projecte.

Debatre el model i imaginari del projecte

L’objectiu d’aquesta activitat és anar construir col·lectivament les característiques del model de convivència que es vol materialitzar amb el projecte. Des del més abstracte i estructural fins als detalls concrets d’aplicació en l’edifici, l’estructura societària, etc.

Gestionar la convivència i els conflictes interns

Aquesta activitat se centra a explorar diverses estratègies per a la prevenció, resolució i cura dels conflictes que puguin emergir en el procés de construcció del projecte i convivència de la comunitat.

Integrar-se amb l’entorn

Responent al principi de corresponsabilitat amb l’entorn del model, aquest paraigua d’activitats busca integrar el projecte en el seu context local; econòmic, social, cultural, històric, natural, etc. per tal de fomentar la seva resiliència i salut.

Mantenir al dia les obligacions amb hisenda

L’objectiu d’aquesta activitat és la de clarificar i mantenir en ordre els diferents obligacions amb l’Agencia Tributària que el projecte pugui anar requerint tant el procés de construcció com durant la convivència.

Mantenir al dia la facturació

L’objectiu d’aquesta activitat és el de fer el seguiment de les factures emeses i rebudes per la cooperativa per fer front a les obligacions de comptabilitat de la cooperativa, especialment en els casos més específics de l’activitat d’una promoció i edifici d’habitatges.

Mantenir al dia la contabilitat

L’objectiu d’aquesta activitat és el de fer el seguiment econòmic de la cooperativa per fer front a les obligacions de comptabilitat de la cooperativa, especialment en els casos més específics de l’activitat d’una promoció i edifici d’habitatges.

Gestionar les relacions amb agents externs

L’objectiu d’aquesta activitat és la de gestionar les interaccions amb proveïdors, agents institucionals, etc, per tal mantenir un ecosistema de relacions favorable per a les activitats de la cooperativa

Mantenir debats organitzatius

L’objectiu d’aquesta activitat recurrent és adaptar l’estructura organitzativa a les necessitats, energies i ritmes de la comunitat i altres aspectes externs circumstancials del projecte per mantenir l’efectivitat i salut de l’organització.

Fer un estudi econòmic del grup

Aquesta activitat busca gener un primer reconeixement del grup d’acord amb les seves capacitats econòmiques i voluntat a l’hora de fer front a les quotes associades al dret d’ús per interactuar amb altres factors en relació al sòl, nombre d’unitats de convivència, pressupost disponible d’obra, etc.

Identificar les característiques de l’ubicació

Aquesta activitat se centra a descodificar els aspectes de la ubicació on es pretén establir la comunitat, més enllà de si es tracta d’una construcció nova o rehabilitació, respecte al seu entorn natural, social, cultural, econòmic o físic per tal d’emmarcar el projecte arquitectònic d’entre d’altres.

Definir tipus d’accés al sòl

Aquesta activitat busca aclarir i definir la tipologia d’accés al sòl on es fonamentarà el projecte, més enllà de si es tracta d’una construcció nova o rehabilitació, d’acord ambls criteris de la comunitat; en cessió d’ús d’un ens públic o privat o comú, en propietat, etc.

Definir el lloc

L’objectiu d’aquesta activitat és trobar el lloc al territori que respongui a les necessitats socials, relacionals, econòmiques, etc. de les persones formant el grup impulsor per tal de seguir concretant el projecte.